Изиграй 3 боулинг игри, участвай в томболата и може да спечелиш!

Изиграй 3 последователни стандартни игри на боулинг, попълни талон на каса и може да спечелиш талони за 20 безплатни боулинг игри!

Томболата е валидна от 01.08. до 31.08.2022г. във всички зали MegaXtreme Bowling. Талоните за 20 безплатни стандартни игри на боулинг може да се използват само в дните от понеделник до петък във всички наши зали.

Очакваме Ви за боулинг приключения и забавления!

Официални правила за участие в Томбола на боулинг зали MegaXtreme Bowling

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Условия за участие (“Условията”) уреждат начина на провеждане на томбола в боулинг зали „MegaXtreme Bowling“ (“Томболата”). Условията са достъпни за всички лица на интернет страницата на „Mega Xtreme Bowling“ – www.mega-xtreme.com и на място в боулинг зали Mega Xtreme, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. Акад. Стефан Младенов №3, гр. София, ул. Коста Лулчев №52 и гр. София, бул. Джавахарлал Неру №28.
 2. Организатор на томболата e „ЕВРОПА-ВН” ООД, ЕИК 831524037, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ №14А (наричано “Организатора”).
 3. Периодът на провеждане на активността е от 01.08.2022 г. до 31.08.2022г. („Период на провеждане”).
 4. Томболата се организира и провежда на български език, за територията на Република България и е валидна само за боулинг зали „Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28.
 5. Участието в томболата е допустимо при стриктно спазване на настоящите Условия. С извършването на което и да е от действията за участие в играта, описани по-долу, всеки участник потвърждава, че се е запознал с условията, разбрал ги е и ги приема безусловно.

ІІ. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

 1. Право да участват в томболата имат всички дееспособни физически лица, с постоянен адрес в Република България, които към датата на участие са навършили 18 години. Нямат право да участват служителите на Организатора, както и служители на „ВАН ХОЛДИНГ” ООД, „ВИНТЕРКО-БГ“ ООД, „ЮНИСЕЙФ“ ООД и „ДАР Г.Н.“ ООД, членове на техните семейства (включително възходящи и низходящи до втора степен, съпрузи и роднини до втора съребрена степен), както и всички физически лица, взели участие в организацията и провеждането на Томболата (“Участник/ци”).
 2. Участник в томболата е всяко лице, направило покупка и изиграло минимум 3 (три) последователни стандартни игри на боулинг (игра на стойност 5 лв. от понеделник до четвъртък и 6 лв. за петък, събота и неделя) в боулинг зали Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28 и коректно попълнило талон според Условията на томболата със своите лични данни и подпис, който е получил след като е изиграло игрите.

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 1. Участието в Томболата е обвързано с покупка и игра на 3 (три) последователни стандартни игри на боулинг в боулинг зали „Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28.
 2. За участие в Томболата, желаещите трябва да направят покупка и да изиграят 3 (три) последователни стандартни игри на боулинг на обща стойност от 15 (петнадесет) лева за дните от понеделник до четвъртък или от 18 (осемнадесет) лева за дните петък, събота и неделя, в боулинг зали „Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. “Джавахарлал Неру“ №28.
 3. Всеки, направил покупка и изиграл 3 (три) последователни стандартни игри на боулинг в боулинг зали „Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28, получава талон за участие в томболата, от рецепцията на съответната боулинг зала, който трябва да попълни и постави в специално предназначена за това урна, поставена на рецепцията в съответната боулинг зала „Mega Xtreme“, с който клиентът има право да участва в томболата и възможност да спечели една от описаните награди в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
 4. За участие в томболата Участникът трябва да попълни талона за участие, като посочи три имена, телефонен номер и постави подпис.
 5. Пълният списък с награди ще откриете в Раздел IV „Награди“ от настоящите Условия.
 6. Задължителните личните данни, които Участникът трябва да попълни, са: три имена, телефон за връзка и подпис.
 7. Всеки Участник има право да участва в Томболата неограничен брой пъти, като попълни неограничен брой талони за участие и ги постави в урната.
 8. Не е възможно повторно попълване на талон при една покупка на 3 (три) игри на боулинг с една касова бележка.
 9. С попълването на талона за участие, Участниците дават съгласието си личните им данни да бъдат обработвани от „ЕВРОПА-ВН” ООД за целите на Томболата, а в случай, че бъдат обявени за печеливши, дружеството да публикува техните данни по избран от дружеството начин.
 10. Един Участник може да спечели само една награда.
 11. Всеки участник, попълнил талона за игра и поставил същия в предназначената за това урана, участва в тегленето за разпределение на наградите, което ще бъде направено на 01.09.2022г.

IV.  НАГРАДИ

 1. Всеки Участник, който е закупил и изиграл 3 (три) последователни стандартни игри на боулинг, попълнил е талона за участие и го е поставил в специално предназначеното за това място, и отговаря на Условията, има право да участва в Играта и да спечели награда.
 2. Участието в играта дава възможност за спечелване на една награда – талони за 20 безплатни стандартни игри на боулинг през дните от понеделник до петък в боулинг зали „Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28 от общо 4 награди /разпределени за всяка боулинг зала по една награда/.
 3. Наградата – 20 талона за стандартни игри на боулинг може да се използват само през дните от понеделник до петък в боулинг зали „Mega Xtreme“, находящи се в гр. Перник, ул.“Юрий Гагарин“ №52, гр. София, ул. „Акад. Стефан Младенов“ №3, гр. София, ул. „Коста Лулчев“ №52 и гр. София, бул. „Джавахарлал Неру“ №28. Талоните ще са със срок на валидност до един месец от тяхното получаване.
 4. Тегленето на печелившите участници ще се извърши чрез определена от организатора комисия, която на случаен принцип ще изтегли спечелилите участници, които отговарят на настоящите условия и ще бъдат оповестени, съгласно условията в т.26 от настоящите правила.
 5. Тегленето ще се проведе на 01.09.2022г. от независима комисия, определена от организатора на томболата.
 6. Само печелившите Участници ще бъдат уведомявани – по телефон до 5 (пет) работни дни след оповестяването им.
 7. Участници, с които Организаторът не може да осъществи контакт в рамките на 5 (пет) работни дни или с които е осъществил контакт, но в рамките на 10 работни дни от оповестяването им не са посетили боулинг залата, в която са изтеглени като печеливши, губят правото си да получат наградата. В такъв случай Организаторът се свързва с резервен Участник.
 8. Организаторът не носи отговорност в случай на невъзможност за свързване с печеливш Участник поради грешно попълнени данни.
 9. Имената на спечелилите участници, посочени в талона за участие, и наградите, които печелят, ще бъдат публикувани на официалната интернет страница на „Mega Xtreme Bowling“ – www.mega-xtreme.com в срок до два работни дни след изтеглянето им.
 10. Участниците могат по всяко време да оттеглят съгласието си за публикуване на личните им данни на интернет страницата. Искането се изпраща на info@mega-xtreme.com.
 11. Печелившите Участници могат да получат своята награда в боулинг залата, в която са я спечелили.
 12. Печелившите Участници ще могат да получат своите награди, след като предоставят на служител на боулинг зала „Mega Xtreme“ документ за самоличност за удостоверяване на данните на лицето с данните на печелившия. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена от представител на организатора, както и декларация за лични данни, която е необходима за счетоводни цели.
 13. В случай, че печелившият не може да получи наградата си лично, същата може да бъде взета от упълномощено лице чрез представянето на изрично нотариално-заверено пълномощно, като това обстоятелство се вписва в приемо-предавателния протокол, за да се удостовери, че наградата е получена.
 14. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 15. Организаторът може да изисква предоставянето и на други доказателства за удостоверяване самоличността на избраните за победители участници по своя преценка. Участниците, спечелили награда, е необходимо да предоставят и своя ЕГН, във връзка с данъчни и счетоводни цели.

V.  ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни на всички Участници в Томболата се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
 2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на Участниците за целите на настоящата Томбола. С участието си в Томболата, Участниците се съгласяват и доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, който ще ги обработва за целите на Томболата.
 3. За участие в Томболата се изисква съгласие за обработка на лични данни. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време, съгласно т.27 от настоящите правила.
 4. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участие в Томболата, са – три имена и телефонен номер.
 5. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружеството за целите на Томболата на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.
 6. С участието си в Томболата Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. За въпроси, отнасящи се до обработването на лични данни, които не са уредени в настоящите Условия, се прилагат разпоредбите на ЗЗЛД.
 7. С попълването и пускането на талона за участие в определената за това урна участниците дават изричното си съгласие техните лични данни да бъдат обработвани от Организатора в качеството му на Администратор на лични данни за целите, посочени в настоящите правила, както и тези данни да бъдат разкривани от дружеството на трети лица и на други администратори на лични данни за целите на Томболата на територията на Република България и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД. Личните данни могат да бъдат предоставяни и на държавни органи, в т.ч. органи на съдебната власт, когато това е необходимо за защита на законните права и интереси на Организатора или когато те имат право на достъп до тях по закон.
 8. Събираните във връзка с участие в Томболата лични данни ще бъдат съхранявани от Организатора за печелившите участници за срок не по-дълъг от 10 г. за счетоводни и данъчни цели, а за резервните участници и непечеливши участници ще бъдат съхранявани за срок от един месец, считано от обявяване на печелившите участници.
 9. По всяко време, при спазване на изискванията на приложимото законодателство, чрез изпращане на писмено заявление, на адрес гр. София, кв. „Симеоново“, ул. „Момина сълза“ 14A за „ЕВРОПА-ВН“ ООД, всяко лице, чиито данни се обработват във връзка с Томболата, има право:
 10. да оттегли съгласието си за обработка на лични данни, когато обработката на данни се извършва въз основа на съгласие;
 11. на достъп до коригиране, допълване или изтриване на лични данни и ограничаване на обработване на лични данни.
 12. да възрази срещу обработването на лични данни, както и правото на преносимост на данни или срещу предоставянето им на трети лица.
 13. да бъде уведомено, преди личните данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг на кампаниите на администратора, както и да възрази срещу такова разкриване или използване;
 14. да подаде жалба да Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ №2.
 15. Данни за администратора и координати за връзка с него – „ЕВРОПА-ВН“ ООД, 831524037, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Симеоново, ул. „Момина сълза“ 14А. Координати за връзка с длъжностно лице по защита на данните e-mail: zashtitanalichnidanni@fantastico.bg.

VI.  ОТГОВОРНОСТ

 1. Организаторът не носи никаква отговорност за вреди, които не са пряка и непосредствена последица от участието в Томболата или са резултат от невъзможността Участниците да се свържат със съответния интернет сървър. Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, като например, но не само, срив на информационната система, прекъсване на електрозахранването или техническа неизправност на компютъра, използван от Участника, както и при неуспешни опити за достъп до интернет по каквито и да било причини.
 2. Организаторът има право да прекрати Томболата по всяко време поради технически причини, свързани с Томболата и/или промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи, нарушаване на настоящите Условия (вкл. което води или може да доведе до материални злоупотреби) и/или форсмажорни обстоятелства и/или други обстоятелства извън контрола на Организатора, като обяви това по подходящ начин. В тези случаи Организаторът не дължи компенсация на Участниците. Ако прекратяването на Томболата е причинено от Участник в нея, Организаторът може да предяви претенция срещу него за обезщетяване на причинената вреда.
 3. Организаторът не носи отговорност и не е длъжен да води кореспонденция във връзка с участия, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни.
 4. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи, които са възникнали поради участието им в Томболата.
 5. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за получаване и ползване на наградата, поради официални национални празници или други обстоятелства, които не зависят от Организатора и които възпрепятстват използването на наградата.
 6. Участници, които не спазват Условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно, несъвместимо с Томболата, обидно, дискриминационно или противоречащо на добрите нрави. В тези случаи решението на Организатора ще бъде окончателно и не подлежи на допълнително обсъждане.
 7. Организаторът не носи отговорност за претърпени от Участника и/или трето лице загуби и/или вреди, вследствие на предоставена от Участника фалшива идентичност, въвеждане на неверни данни или други подобни действия с цел повече участия. Участници, които използват фалшива идентичност в Томболата и/или нарушават по какъвто и да било начин механизма на Томболата, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са имали право на такава.

VII.  ДРУГИ

 1. При въпроси относно Условията участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: info@mega-xtreme.com. На същия адрес се подават жалби и сигнали във връзка с томболата. Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат от Организатора.
 2. Задълженията на Организатора на томболата се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
 3. Организаторът определя правилата на томболата едностранно и има право да ги изменя и допълва по всяко време, като същите влизат в сила след публикуване на сайта www.mega-xtreme.com.
 4. Недействителността на отделни текстове от Условията на Томболата не засяга действителността и приложимостта на останалите условия.

Приложимо към правоотношенията, възникнали по повод на Томболата, е актуалното българско законодателство.

We use technologies such as cookies to personalise the website, for user rating systems, etc.